Avloppsinventering

Avloppsinventering

Din kommun sköter avloppsinventeringen

Enskilt avlopp med bristande rening utgör en stor fara både för människors hälsa och för miljön när kväve, fosfor och smittsamma bakterier hamnar i mark- och vattenområden. För att komma till rätta med avloppsproblematiken fattade Sveriges riksdag 1999 nya miljölagar och riktlinjer kring hanteringen av enskilda avlopp. Det är dessa direktiv som varje kommun måste följa. Vid en avloppsinventering säkerställer kommunen att ditt avlopp uppfyller miljöbalkens krav vad gäller rening, smittskydd, resurshushållning och säker funktion. Om det underkänns måste du åtgärda det.

Så här går en inventering av enskilda avlopp till i korthet

1. En miljöinspektör från kommunen kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av avloppsanläggningen funktion och reningskapacitet. Man kontrollerar bland annat slamavskiljning, brunnar, reningssteg, luftningsrör samt utsläppspunkten om det finns någon sådan på markområdet.

2. Några veckor efter avloppsinspektionen kommer du att få en skriftlig bedömning där det framgår om din avloppsanläggning fått underkänt eller godkänt. I bedömningen framgår det också vilka brister som måste åtgärdas ifall man fått underkänt. Vanligtvis måste bristerna åtgärdas inom ett år. När inspektionen och handläggningen är klar tar kommunen ut en tillsynsavgift för inventeringen.

Vill du få ett kostnadsfritt utlåtande före inventeringen?

Vi erbjuder kostnadsfri projektering och rådgivning där vi presenterar en godkänd och kretsloppsanpassad avloppsanläggning som en gång för alla löser framtidens avloppsproblem. Mejla oss på info@ecot.se, ring 0927 775 75 eller kontakta din närmaste Ecobox-återförsäljare redan idag.