Avloppsinventering

Din kommun sköter avloppsinventeringen

Enskilt avlopp med bristande rening utgör en stor fara både för människors hälsa och för miljön när kväve, fosfor och smittsamma bakterier hamnar i mark- och vattenområden. För att komma till rätta med avloppsproblematiken fattade Sveriges riksdag 1999 nya miljölagar och riktlinjer kring hanteringen av enskilda avlopp.

Det är dessa direktiv som varje kommun måste följa. Vid en avloppsinventering säkerställer kommunen att ditt avlopp uppfyller miljöbalkens krav vad gäller rening, smittskydd, resurshushållning och säker funktion. Om det underkänns måste du åtgärda det.

Så här går en inventering av enskilda avlopp till i korthet

1. En miljöinspektör från kommunen kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av avloppsanläggningen funktion och reningskapacitet. Man kontrollerar bland annat slamavskiljning, brunnar, reningssteg, luftningsrör samt utsläppspunkten om det finns någon sådan på markområdet.

2. Några veckor efter avloppsinspektionen kommer du att få en skriftlig bedömning där det framgår om din avloppsanläggning fått underkänt eller godkänt. I bedömningen framgår det också vilka brister som måste åtgärdas ifall man fått underkänt. Vanligtvis måste bristerna åtgärdas inom ett år. När inspektionen och handläggningen är klar tar kommunen ut en tillsynsavgift för inventeringen.

Vill du få ett kostnadsfritt utlåtande före inventeringen?

Vi erbjuder kostnadsfri projektering och rådgivning där vi presenterar en godkänd och kretsloppsanpassad avloppsanläggning som en gång för alla löser framtidens avloppsproblem. Mejla oss på info@ecot.se, ring 0927 775 75 eller kontakta din närmaste Ecobox-återförsäljare redan idag.

Vikten med en avloppsrening

Avloppsrening är viktigt oavsett om man bor i lägenhet eller villa i en stad, i en fastighet på landet eller om man har fritidshus. För att inte både människa och natur ska ta skada av dåligt renat avloppsvatten, finns ett regelverk omkring hur avloppsrening ska fungera. I städer finns stora reningsverk som tar hand om och renar det förorenade vattnet från alla hushåll som är anslutna till det kommunala systemet.

För den som har enskilt avlopp finns olika godkända lösningar. En av de mest effektiva lösningar är minireningsverk som grävs ner på den egna tomten och fungerar som ett reningsverk i miniatyr, där allt avloppsvatten tas om hand i samma anläggning. Alternativ är att anlägga en infiltrationsanläggning eller markbädd, men det ställer krav på rätt förutsättningar när det gäller övrig bebyggelse och markförhållanden.

Trekammarbrunn som fortfarande används på vissa ställen som avloppsrening när en fastighet har enskilt avlopp, uppfyller tyvärr inte kraven på ett godkänt avlopp. Den måste kompletteras med fler reningssteg.