Avloppssystem

Avloppssystem är de anordningar i en fastighet som tar hand om avloppsvattnet. Man brukar dela upp avloppsvattnet i dagvatten och spillvatten. Dagvatten är sådant vatten som uppstår i den omgivande miljön, som regnvatten och smält snö.

Spillvatten är det vatten som används i hushållet och där skiljer man på svartvatten som spolas ut från toaletter och gråvatten som kommer från bad (eller dusch), diskning och tvätt. Gråvatten brukar även kallas BDT-vatten eller BDT-avlopp. Avloppssystem delas in i två system, eftersom spillvatten och regnvatten skiljs åt.

Avloppets historia

Avlopp har en lång historia, även om dagens avancerade system som minireningsverk, är moderna uppfinningar. Redan i antikens Rom fanns ett rejält planerat system för avlopp. Det finns fortfarande rester av Cloaca Maxima som anlades omkring 600 f. Kr. Andra stora städer som Alexandria, Jerusalem och Kartago hade också kloakanläggningar.

Under medeltiden anlades avlopp i många städer i Europa. Ett exempel är Visby där ett kloaksystem byggdes i mitten av 1200-talet. Sådana avlopp räckte så länge befolkningen i städerna var relativt liten, men när den började växa, räckte inte de gamla avloppen till och det fanns inte ekonomiska resurser för att bygga nya.

Det skedde först på 1800-talet. Göteborg och Stockholm fick nya system med avloppsledningar för disk- och tvättvatten under 1860-talet. Det var först på 1920-talet som man började ansluta även toalettvatten.

I dag finns väl utbyggda kommunala system för vatten och avlopp, men också moderna alternativ för alla som inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till dem. Minireningsverk är som ett kommunalt reningsverk i miniatyr – en säker och enkel lösning för avlopp i både enskilda hushåll och mindre samhällen.

Många villor, liksom en hel del fritidshus, ligger tillräckligt nära ett kommunalt vatten- och avloppsverk för att bli anslutna till det ledningsnät som kommunen sköter. Övriga fastigheter har det som kallas enskilt avlopp. Det ställs stora krav på hur ett sånt ska vara utformat, eftersom det finns en vattenlag som ska skydda våra vattendrag från föroreningar, och skapa en säker och ren miljö för alla.

Det är viktigt att man inte utsätter andra för hälsofara, men det är även viktigt att exempelvis ingen obehaglig lukt uppstår. Så vid varje förändring av avloppssystem måste man nästan alltid söka bygglov hos kommunen. Våra återförsäljare har lång erfarenhet och hjälper självklart till med detta.

Avloppstekniker

Avloppsanläggningar

En avloppsanläggning kan vara av vilken typ som helst som leder bort avloppsvatten. Men alla avloppsanläggningar är inte godkända. Grundkravet på en avloppsanläggning är enkelt: Människors och miljöns hälsa får inte riskera att ta skada av ditt avloppsvatten.

Men det är inte så att vissa avloppstekniker automatiskt är tillåtna. Snarare handlar det om att en avloppsanläggnings reningskapacitet ska uppfylla vissa krav.  Exempelvis så ska de minska mängden smittämnen så mycket som möjligt, så att inte sjukdomar sprids. Det är särskilt viktigt att inte t.ex. vattentäkter riskerar att förorenas, vilket påverkar krav på placeringen av avloppsanläggningar.

För miljöns skull är det viktigt att utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material hålls på en låg nivå. Och så finns ett krav på kretsloppsanpassning, så att näringsämnen som samlas upp vid reningen kan återföras och göra nytta på odlad mark.

Läs gärna mer om hur våra minireningsverk uppfyller kraven som godkänd avloppsanläggning.