Vad är en Trekammarbrunn?

En trekammarbrunn är en typ av slamavskiljare som används för att hantera avloppsvatten i hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Dess huvudsakliga funktion är att separera avloppsvattnet i tre kammare, varav den första kammaren samlar upp de grövre partiklarna, den andra kammaren renar vattnet ytterligare, och den tredje kammaren släpper ut det relativt rena vattnet till en infiltrationsanläggning eller markbädd för ytterligare rening.

Begränsningar med trekammarbrunnar

Vi får ofta frågan om en trekammarbrunn räcker för att rena avlopp. Svaret är nej.

En trekammarbrunn uppfyller bara delvis kraven på godkänd rening av hushållets blandade avloppsvatten, (bad, tvätt, disk & WC).

Klarar inte Naturvårdsverkets krav

Endast en Trekammarbrunn klarar inte av att rena avloppsvattnet från hälsovådliga föroreningar som löser sig i vatten. Konsekvensen blir att förorenat avloppsvatten hamnar i närmiljön, d v s närliggande åar, bäckar, älvar, marker och även i grundvatten.

Dessa föroreningar/näringsämnen riskerar sedan att transporteras långa sträckor och i förlängningen hela vägen till ”ett av världens mest förorenade hav, Östersjön (källa: Naturvårdsföreningen).

En trekammarbrunn uppfyller alltså inte Naturvårdsverkets högt ställda funktionskrav, utan enligt lagen krävs någon ytterligare godkänd rening efter avskiljningen av slam.

Funktionen för Slamavskiljning/Trekammarbrunn kan integreras i Minireningsverk där man då slipper en separat produkt för att särskilja de fasta partiklarna.

Ersätt din gamla Trekammarbrunn

Har du en trekammarbrunn som du behöver byta ut?

Kontakta oss på 0927 775 75 så ser vi till att hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Hur fungerar en Trekammarbrunn?

Den primära funktionen är att separera avloppsvattnet i tre kammare. I den första kammaren samlas de grövre partiklarna upp, den andra kammaren renar vattnet ytterligare, och den tredje kammaren släpper ut det relativt renade vattnet till en infiltrationsanläggning eller markbädd för ytterligare rening.

Första kammaren

Avloppsvattnet rinner in i den första kammaren, där de grövre partiklarna sedimenterar till botten och bildar en slamkaka. Detta slam består av fast material som toapapper, fekalier, och andra partiklar som inte kan lösas i vatten.

Andra kammaren

Vattnet från den första kammaren rinner sedan vidare till den andra kammaren, där ytterligare partiklar sedimenterar och vattnet renas ytterligare.

Tredje kammaren

I den tredje kammaren samlas det relativt rena vattnet, som sedan leds ut till en infiltrationsanläggning eller markbädd för ytterligare rening.

Typer av Trekammarbrunnar

Det finns olika typer av trekammarbrunnar, var och en med sina unika egenskaper och fördelar. Nedan presenteras några av de vanligaste typerna:

Betongbrunnar

Betongbrunnar är de mest traditionella och vanligaste typerna av trekammarbrunnar. De är tillverkade av betong och är kända för sin styrka och hållbarhet. Dessa brunner är ofta mer kostnadseffektiva än andra material, men de kan vara tunga och svåra att transportera.

Plastbrunnar

Plastbrunnar är en modernare variant av trekammarbrunnar. De är tillverkade av plastmaterial och är lätta, enkla att installera, och relativt billiga. Plastbrunnar är också mer resistenta mot korrosion än betongbrunnar.

Fibercementbrunnar

Fibercementbrunnar är en kombination av betong och plast. De har en högre styrka än plastbrunnar men är ändå lätta och enkla att hantera. Fibercementbrunnar är också mer resistenta mot korrosion än betongbrunnar.

Prefabricerade brunnar

Prefabricerade brunner är för-fabricerade enheter som består av alla tre kammare. De är ofta tillverkade av plast eller fibercement och är enkla att installera. Prefabricerade brunner är idealiska för mindre hushåll eller platser med begränsad utrymme.

Vanliga frågor & svar om Trekammarbrunnar

Det rekommenderas att anlita en professionell för installationen av en trekammarbrunn, eftersom det kräver speciell kunskap och utrustning.

En felaktig installation kan leda till problem med systemet och miljöpåverkan.

Ja, trekammarbrunnar kan användas i större hushåll, men det kräver en större kapacitet och speciell design. Det är viktigt att konsultera en expert för att bestämma rätt storlek och typ av trekammarbrunn för ditt hushåll.

Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att säkerställa att avloppet fungerar som det ska. Kommunen utför regelbunden tillsyn av enskilda avlopp, och om de upptäcker att ditt avlopp inte uppfyller gällande reningskrav kan de utfärda ett föreläggande.

Du får då en viss tidsfrist för att åtgärda problemen, och om du inte gör det riskerar du både böter och förbud mot att använda anläggningen.

Om du vill ha hjälp med ditt enskilda avlopp kan du kontakta oss här

Om din trekammarbrunn är mer än 20-30 år gammal, eller om du har problem med systemet, kan det vara nödvändigt att byta ut den.

Det är också viktigt att regelbundet inspektera och underhålla trekammarbrunnen för att förlänga dess livslängd.

Slamtömningen sköts vanligtvis av kommunens slamentreprenör eller en privat entreprenör. Det är viktigt att tömma trekammarbrunnen regelbundet, minst en gång per år, för att undvika överflöd och systemfel.

En trekammarbrunn och en slamavskiljare är båda typer av slamavskiljare som används för att separera slam från avloppsvatten. En trekammarbrunn är en specifik typ av slamavskiljare som består av tre kammare, medan en slamavskiljare kan ha en eller flera kammare. Båda fungerar på samma sätt, men trekammarbrunnen är mer effektiv och vanligare i enskilda avloppssystem

Vill du uppgradera ditt gamla avlopp?

Vi och våra återförsäljare hjälper till med en nyckelfärdig avloppslösning, d v s allt från kommunansökan till komplett entreprenad. Eller om du vill ta ett eget ansvar för delar av arbetet så hjälper vi dig med det.

Fyll i formuläret här så kontaktar vi er för att hitta din bästa lösning.

Tveka aldrig på att kontakta oss med frågor – Vi är här för att hjälpa er!