Infiltration

Infiltration

En infiltration fungerar som ett naturligt reningsverk och består i huvudsak av tre beståndsdelar: slamavskiljare, fördelningsbrunn och en infiltrationsbädd. Slamavskiljarens roll är att fånga upp trögflytande slam och fasta partiklar som finns i hushållets avloppsvatten. När denna process är avklarad leds vattnet vidare till en fördelningsbrunn innan det når själva infiltrationsbädden. Där filtreras avloppsvattnet genom olika jordlager som bryter ner organiskt material och reducerar gödningsämnena kväve och fosfor. Slutligen når det renade avloppsvattnet grundvattnet. Därför är det mycket viktigt att ha tillräckligt avstånd till högsta grundvattennivån samt till brunnar och vattendrag. För att överhuvudtaget kunna anlägga en infiltrationsanläggning krävs en väldränerad och väl luftad infiltration med olika marklager.

Tänk på följande:

  • En markbaserad anläggning kräver en noggrann luftning för att reningsprocessen ska fungera på avsett sätt
  • Avståndet till grundvattnet är mycket viktigt. Blir avståndet för litet, t ex på våren, försämras och i värsta fall uteblir reningsfunktionen
  • Reningsfunktionen i infiltrationer är i regel mycket svår att verifiera
  • En infiltration måste anläggas mycket noga för att fungera bra.

I dag med en alltmer varierande nederbörd har Havs- och vattenmyndigheten publicerat nya riktlinjer för anläggande av infiltrationer och markbäddar. De nya riktlinjerna stramar upp den tidigare rådande instruktionen Faktablad 8147.

Riktlinjer för anläggande av små avlopp:

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/vagledningar-for-provning-och-tillsyn-av-sma-avlopp/vagledning-for-provning-av-sma-avlopp/informationsmaterial.html

Faktablad 8147 för anläggande av infiltration:

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/vagledningar-for-provning-och-tillsyn-av-sma-avlopp/vagledning-for-provning-av-sma-avlopp/overgripande-fragor/rattsfall-och-referenser/litteraturreferenser/faktablad-8147-sma-avloppsanlaggningar-hushallsspillvatten-fran-hogst-5-hushall.html