Vad är ett godkänt avlopp?

Ecobox small

Om ditt avlopp är godkänt bestäms av lagstiftningen i miljöbalken

Naturvårdsverkets tolkning av miljöbalken fungerar som utgångspunkt för vilka krav som ska ställs på ett godkänt avlopp. I den står skrivet att det krävs rening som går längre än slamavskiljning för att behandla avloppsvatten från enskilda avlopp. Sedan är det upp till kommunens miljökontor (tillsynsmyndighet) att göra en rimlig kravbedömning från fall till fall. Viktigt att känna till är att kravet på kommunernas neutralitet gör att de inte kan eller får föreslå någon specifik lösning framför andra, de får enbart informera om vilka godkända funktionskrav som måste uppfyllas. Oftast varierar kraven mellan olika kommuner. I vissa fall inom en och samma.
Funktionskraven för godkända avlopp finns i två nivåer: normal samt hög. Den högre nivån gäller i känsliga miljöer, till exempel nära sjöar och inom vattenskyddsområden. Ditt miljökontor avgör vilken nivå som gäller för just din avloppsanläggning.

Funktionskrav godkänt enskilt avlopp – normal nivå:

 • Utsläppsvattnet får inte öka risken för lukt eller smittspridning
 • Att restprodukter, t.ex. slam eller latrin, hanteras på ett hygieniskt sätt
 • Att se till att vattensnål teknik används
 • Se till att fosfatfria tvättmedel och hushållskemikalier används
 • Minst 90 % avskiljning av organiskt material (BOD)
 • Minst 70 % avskiljning av fosfor
 • Det är möjligt att återvinna näringsämnen ur avloppet
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur

Funktionskrav godkänt avlopp – hög nivå:

 • Ytterligare skydd utöver behandlingen i anläggningen, t.ex. mer svårtillgänglig utsläppspunkt, mer robust anläggning, fler reningssteg som tar bort smittämnen
 • Minst 90 % avskiljning av organiskt material (BOD)
 • Minst 90 % avskiljning av fosfor
 • Minst 50 % avskiljning av kväve

Kraven som ställs är riktigt tuffa, men Ecotechs minireningsverk klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav utan några större problem.