Markbädd

Markbädd

En markbädd fungerar som så att det liknar infiltration men skillnaden är att avloppsvattnet filtreras genom ett konstgjort grus- och sandlager varefter det samlas upp i botten av diket. Därifrån leds det renade vattnet bort via en provtagningsbrunn. Generellt krävs det en markyta på mellan 20-60 kvadratmeter för att kunna anlägga en fullt fungerande markbäddslösning. Att storleken varierar så pass mycket beror på följande faktorer: markförhållanden, typ av avloppsvatten och eventuella försiktighetsmått. Om markbädden inte är gjord med en tät botten förlitar sig markbädden (likt infiltrationen) på den underliggande markens beskaffenhet för reningen.

Tänk speciellt på följande:

  • En markbädd kan behövas kompletteras med någon form av fosforavlastning för att rena vattnet från fosfor.
  • Avståndet till grundvattnet är väsentligt
  • Markbädden ska alltid ska vara försedd med en provtagningsbrunn.

I dag med en alltmer varierande nederbörd har Havs- och vattenmyndigheten publicerat nya riktlinjer för anläggande av infiltrationer och markbäddar. De nya riktlinjerna stramar upp den tidigare rådande instruktionen Faktablad 8147.

Riktlinjer för anläggande av små avlopp:

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/vagledningar-for-provning-och-tillsyn-av-sma-avlopp/vagledning-for-provning-av-sma-avlopp/informationsmaterial.html

Specifika riktlinjer för markbäddar:

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/vagledningar-for-provning-och-tillsyn-av-sma-avlopp/vagledning-for-provning-av-sma-avlopp/overgripande-fragor/forstarkt-infiltration-och-material-i-markbaddar.html

Markbädd på burk

Markbädd på burk är en kompakt variant av markbädd som inte kräver lika stor yta. I princip fungerar avloppsreningen på samma sätt i båda fallen. Först avskiljs alla fasta partiklar i WC-vattnet och BDT-vattnet genom att de fångas upp i ett filter. Sedan sker en biologisk rening av vattnet som efterliknar den som sker i naturen .

Fördelen med markbädd på burk är att den tar mindre plats än det traditionella alternativet. Eftersom denna typ av avloppsrening sker i en kompakt konstruktion försedd med lock blir sådant som underhåll och kontroll enklare.