Regeringen har inhämtat remissinstansernas synpunkter på HaV:s förslag till tydligare regler för enskilda avlopp. En övervägande del av remissinstanserna ser att det finns ett behov av tydligare regler för enskilda avlopp.

Flera remissinstanser ser dock problem med förslagen, både vad gäller dess tydlighet och effektivitet. Regeringen delar HaV:s och remissinstansernas bedömning att det behövs tydligare regler för enskilda avlopp. Regeringen kommer att återkomma till denna fråga. Tills vidare kommer regeringen inte att gå vidare med förslagen om ändringar i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag som ökar åtgärdstakten för enskilda avlopp. Utredningen ska rapportera sina slutsatser till regeringen den 28 februari 2018.

Läs mer om detta på HaVs hemsida www.havochvatten.se eller länken: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/vagledningar/sma-avlopp/forslag-till-ny-forordning-om-sma-avlopp.html