Enskilt avlopp

Ungefär 10 procent av Sveriges hushåll har enskilda avlopp som klassas som utdömda. Vad som menas med ett enskilt avlopp är avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet som t.ex. tvåkammarbrunn. Majoriteten av dessa bygger på en gammaldags markbaserad teknik som inte renar avloppsvattnet tillräckligt bra. Utsläpp av orenat avloppsvatten medför ökad risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det är viktigt att komma ihåg att du som fastighetsägare är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens krav. Om det underkänns är du skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att få det att fungera enligt gällande krav. Tuffa krav som du på bästa sätt möter med hjälp av Ecotechs robusta produkter.

Vad innebär det att ha ett enskilt avlopp?

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning som är utanför det kommunala avloppsnätet. Enskilda avlopp är tillståndspliktiga där varje kommun har ett ansvar som tillståndsmyndighet och varje enskilt avlopp måste således få ett tillstånd för att anläggas. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för större anläggningar som t ex gruppbostäder, campingplatser etc. Viktigt att notera är att varje enskilt avlopp också har en ansvarig verksamhetsutövare vilket i regel innebär att fastighetsägaren ansvarar för att det egna enskilda avloppet fungerar i enlighet med det givna tillståndet.

Vad gäller för enskilt avlopp?

I Sverige finns ingen särskild lag som reglerar enskilda avlopp. Istället har vi allmänna hänsynsregler som innebär att den som ansvarar för en verksamhet med utsläpp också ansvarar för att minimera skadan av utsläppet och minska risken för så kallad olägenhet för människors hälsa och miljö. Varje kommun har en roll som tillståndsmyndighet och varje enskilt avlopp kräver ett tillstånd. Grundkraven och riktlinjerna för enskilda avlopp är nationella men tillämpningen skiljer sig från kommun till kommun varför vi rekommenderar att du som är i behov av ett enskilt avlopp tar kontakt med den kommun där det enskilda avloppet avses anläggas. Vi på Ecotech hjälper dig naturligtvis med att förklara och belysa förutsättningarna för enskilda avlopp i Sverige generellt men även vad du ska tänka på för ditt egna avlopp. Kontakta oss gärna på telefon +46 927 775 75 eller email info@ecot.se.

Vilken avloppslösning är bäst?

Det finns inte en avloppslösning som är bäst generellt. Det beror på förhållandena och nyttjandet av fastigheten. En sommarstuga i Skärgården har väldigt annorlunda behov än ett permanentboende mitt i Skåne eller Norrbotten där både mark- och väderförhållanden är väsensskilda. Med en allt större befolkning som bor tätare samt förändrade klimatförhållanden behöver ställa större krav på oss själva för att inte riskera att förstöra vår egen närmiljö. Med det menar vi att avloppsanläggningar måste vara möjliga att verifiera och följa upp. Med tanke på att en avloppsanläggning skall rena avloppsvattnet i decennier blir miljöpåverkan väldigt stor om en icke-fungerande, icke-mätbar anläggning släpper ut orenat vatten under en lång tid.

Hur står det till med ditt enskilda avlopp?

Många enskilda avlopp är inte godkända enligt dagens regelverk på grund av hög ålder eller obefintligt reningseffekt. Om något av detta gäller för ditt avlopp är det med stor säkerhet hög tid att byta:

  • Slamavskiljning finns, men efterrening saknas
  • Avloppet är fel dimensionerat, vilket är vanligt vid ombyggnationer
  • Ditt enskilda avlopp installerades före 1987
  • Vatten finns indraget, men rening saknas
  • Du saknar ett giltigt tillstånd för avloppet
  • Avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista
  • Du sitter fast med en ålderdomlig två- eller trekammarbrunn

Dags att byta ut ditt gamla avlopp?

Boka in ett kostnadsfritt hembesök på 0927 775 75 eller mejla till info@ecot.se. Vi mäter på plats, ger råd och lämnar fastprisoffert på vårt minireningsverk Ecobox Small. Du har också möjlighet att ta kontakt med våra certifierade återförsäljare. De bistår dig genom alla faser i ditt avloppsprojekt.