Slamsugning

Slamsugning

Slamsugning innebär att framför allt slutna avloppstankar som septitankar regelbundet töms på det slam som samlats i dem. Det utförs i regel av kommunen som tar ut en avgift för detta. Hur […]

BDT-avlopp

Ecobox BDT

BDT är ett samlingsnamn för den del av avloppsvattnet från ett hushåll som utgörs av vatten från bad, disk och tvätt. Det är alltså inte vattnet från toaletten. Ibland kan […]

Markbädd

Markbädd

En markbädd fungerar som så att det liknar infiltration men skillnaden är att avloppsvattnet filtreras genom ett konstgjort grus- och sandlager varefter det samlas upp i botten av diket. Därifrån leds det […]

Infiltration

Infiltration

En infiltration fungerar som ett naturligt reningsverk och består i huvudsak av tre beståndsdelar: slamavskiljare, fördelningsbrunn och en infiltrationsbädd. Slamavskiljarens roll är att fånga upp trögflytande slam och fasta partiklar som finns i […]

Avloppsrening

Avloppsrening

Avloppsrening är viktigt oavsett om man bor i lägenhet eller villa i en stad, i en fastighet på landet eller om man har fritidshus. För att inte både människa och […]

Avloppsanläggning

Avloppsanläggning

En avloppsanläggning kan vara av vilken typ som helst som leder bort avloppsvatten. Men alla avloppsanläggningar är inte godkända. Grundkravet på en avloppsanläggning är enkelt: Människors och miljöns hälsa får inte […]

Tvåkammarbrunn

Tvåkammarbrunn

En tvåkammarbrunn är en mycket enkel typ av avloppslösning som inte brukar räcka till för de flesta hushåll med enskilda avlopp. Men tvåkammarbrunnar fungerar om BDT-vatten är det enda som avloppet […]

Septitank

Septitank

Sluten avloppstank, septiktank eller septitank – det är olika benämningar på samma typ av system för uppsamling av avloppsvatten i en avloppstank. En sluten tank är i sig själv ingen […]

Trekammarbrunn

Trekammarbrunn

Vi får ofta frågan om en trekammarbrunn räcker för att rena avlopp. Svaret är nej. En traditionell trekammarbrunn, (innehåller vanligtvis tre kammare i varierande storlek), uppfyller bara delvis kraven på godkänd […]

Slamavskiljning

Slamavskiljning

Slamavskiljning är det steg i rening av avloppsvatten som filtrerar bort fasta partiklar. Den vanligaste typen av slamavskiljare har länge varit  trekammarbrunn. Men i dag kan man hitta modernare varianter […]