Slamsugning

Slamsugning

Slamsugning innebär att framför allt slutna avloppstankar som septitankar regelbundet töms på det slam som samlats i dem. Det utförs i regel av kommunen som tar ut en avgift för detta. Hur […]

BDT-avlopp

En stor, svart, rund plastkupol och ett mindre svart täckt rör dyker upp från marken i ett skogsområde med höga träd. Ett Ecobox BDT minireningsverk smälter subtilt in i den naturliga miljön. En sjö och ett picknickbord syns i bakgrunden under en mulen himmel.

BDT är ett samlingsnamn för den del av avloppsvattnet från ett hushåll som utgörs av vatten från bad, disk och tvätt. Det är alltså inte vattnet från toaletten. Ibland kan […]

Infiltration

En närbild av vattendroppar som skapar krusningar på en lugn vattenyta, som liknar naturlig infiltration. Dropparna fångas i luften och koncentriska cirklar strålar utåt från islagspunkten på vattnet. Bilden har en lugn och lugnande effekt med en blåtonad färgskala.

En infiltration fungerar som ett naturligt reningsverk och består i huvudsak av tre beståndsdelar: slamavskiljare, fördelningsbrunn och en infiltrationsbädd. Slamavskiljarens roll är att fånga upp trögflytande slam och fasta partiklar som finns i […]

Tvåkammarbrunn

Ett septiktanklock i betong med grönt tillträdeslock ligger delvis nedgrävt i marken, omgivet av jord och några spridda löv och kvistar. Tillträdesluckan är öppen och avslöjar den cirkulära öppningen av avlopp Tvåkammarbrunn.

En tvåkammarbrunn är en mycket enkel typ av avloppslösning som inte brukar räcka till för de flesta hushåll med enskilda avlopp. Men tvåkammarbrunnar fungerar om BDT-vatten är det enda som avloppet […]

Septitank

En stor, cylindrisk Septitank ligger delvis nedgrävd i marken i ett skogsområde. Tanken är grå med en grön toppåtkomstpunkt. Runt installationsplatsen finns verktyg, smuts och grönska, vilket indikerar pågående byggnadsarbete.

Sluten avloppstank, septiktank eller septitank – det är olika benämningar på samma typ av system för uppsamling av avloppsvatten i en avloppstank. En sluten tank är i sig själv ingen […]

Slamavskiljning

En person som bär röda handskar och mörka overaller ligger på knä på gräset och inspekterar ett hål eller brunn. Ett borttaget metallskydd ligger i närheten på gräset och olika verktyg ligger utspridda. Personen verkar arbeta med att slamavskilja eller reparera ett underjordiskt verktyg.

Slamavskiljning är det steg i rening av avloppsvatten som filtrerar bort fasta partiklar. Den vanligaste typen av slamavskiljare har länge varit  trekammarbrunn. Men i dag kan man hitta modernare varianter […]

Avloppssystem

Orange PVC-rör, en del av ett avloppssystem, läggs ut i diken på en byggarbetsplats, anslutna för att bilda ett sömlöst dränerings- eller VVS-nät. Det omgivande området är fyllt med jord och smuts, medan en byggnadsstruktur skymtar i bakgrunden.

Avloppssystem är de anordningar i en fastighet som tar hand om avloppsvattnet. Man brukar dela upp avloppsvattnet i dagvatten och spillvatten. Dagvatten är sådant vatten som uppstår i den omgivande […]

Avloppsinventering

Två arbetare, iklädda handskar och skyddskläder, genomför en avloppsinventering med hjälp av en ormkamera. Den ena håller i kameramonitorn som visar avloppets insida, medan den andra sköter kabeln nära ett brunn på en betongyta med snö.

Din kommun sköter avloppsinventeringen Enskilt avlopp med bristande rening utgör en stor fara både för människors hälsa och för miljön när kväve, fosfor och smittsamma bakterier hamnar i mark- och vattenområden. […]

Reningsverk

Flygfoto över ett avloppsreningsverk med flera cirkulära och rektangulära tankar. De cirkulära tankarna, som varierar i gröna och svarta nyanser, är omgivna av stigar och små byggnader. Så här fungerar reningsverk, de rektangulära tankarna visar vatten i olika behandlingsstadier.

Reningsverk kan vara stora anläggningar som renar avloppsvatten från hela eller delar av stora samhällen och städer. Men det kan också vara mindre reningsverk som står på en villatomt och tar hand […]

Vad är ett godkänt avlopp?

En stor, svart cylindrisk struktur märkt "ecobox small" ligger på en gräsyta med flera långa rör som ligger bredvid. I bakgrunden finns ett gult hus och några träd, med en klarblå himmel ovanför. Detta minireningsverk säkerställer effektiv vattenrening i kompakt form.

Om ditt avlopp är godkänt bestäms av lagstiftningen i miljöbalken Naturvårdsverkets tolkning av miljöbalken fungerar som utgångspunkt för vilka krav som ska ställs på ett godkänt avlopp. I den står […]