Infiltrationsanläggning

En infiltrationsanläggning består av tre delar: slamavskiljare, fördelningsbrunn och infiltrationsbädd. Infiltrationsanläggning är ett vanligt alternativ till minireningsverk när det gäller rening av avloppsvatten från ett enskilt avlopp. Man använder sig av samma princip som när vattenrening sker naturligt, men en infiltrationsanläggning ställer krav på att markförhållandena är lämpliga.

Så här fungerar en infiltrationsanläggning; Först avskiljs grövre fasta delar, vilka sen blir slam som måste sugas upp med jämna mellanrum och transporteras bort. Det här steget är viktigt, eftersom grova delar kan orsaka problem längre fram i reningsprocessen.

Fördelningsbrunnens uppgift är som namnet antyder att fördela vattnet jämnt inför den slutliga reningsprocessen, så att den uppnår bästa resultat. Sen sker reningen genom infiltration.

Men som nämndes i början lämpar sig inte alla typer av jord för detta, och man kan behöva vidta en hel del åtgärder för att skapa en gynnsam miljö för en infiltrationsanläggning. Man måste självklart även följa kommunens regler för hur en infiltrationsanläggning får anläggas.