Vanliga frågor om avlopp

Ecotech ger dig svaren på dina frågor om avloppstekniker, minireningsverk och gällande krav. Här har vi samlat de mest vanliga frågorna och svaren. Om du har en egen fråga är du välkommen att kontakta oss eller mejla den till info@ecot.se


Vad är ett godkänt avlopp?

I svenska miljöbalken står det uttryckligen att det krävs en rening som går längre än slamavskiljning för att behandla avloppsvatten från enskilda avlopp. Avlopp är tillståndspliktigt och måste uppfylla myndigheternas stränga riktlinjer. Om du är osäker ifall ditt nuvarande avlopp är godkänt, ta kontakt med kommunen.


Vad är det för något som Ecobox renar?

1. Biologiska syretärande ämnen (BOD)
Ämnet förbrukar syret i miljön som den hamnar i. Drabbas en sjö kan det leda till att fiskar och växter inte får tillräckligt med syre och således dör ut.

2. Kväve (N)
Kväve bidrar till övergödning vilket skapar obalans i den lokala biotopen. Vissa kväveformer är dessutom direkt giftiga för människor och djur om de hamnar i grundvatten där man har sin färskvattenbrunn.

3. Fosfor (P)
Fosfor bidrar till övergödning och anses vara den stora orsaken till bland annat algblomning i våra vatten. Fosfor är också ett viktigt näringsämne för växter och grödor och samtidigt en ändlig resurs. Just därför är fosforkretslopp högprioriterat runt om i världen.

4. Bakterier
När man talar om bakterier i avloppsammanhang är det mag- och tarmbakterier man avser, vanligen E.coli. Anledningen är att man inte vill riskera att smitta dricksvatten vilket tyvärr är vanligt idag. Med gammal uttjänt infiltration har bakterier ofta hamnat i grundvattentäkten som ofta används för färskvattenuttag av de lokala hushållen. Ecobox Small eliminerar 99, 999 % av bakterierna.


Uppfyller era reningsverk Naturvårdverkets gällande krav?

Ja, Ecotechs minireningsverk överträffar Naturvårdsverket höga skyddsnivå när det gäller reducering av kväve, fosfor, näringsämnen och BOD (ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten). Dessutom uppfyller våra reningsverk EU:s högt ställda reningskrav.


Hur är det med garantier?

Som kund får du 3-års tillverkningsgaranti. För att garantin ska gälla förutsätts att minireningsverket monterats korrekt av utbildad och godkänd entreprenör. Tecknar du dessutom ett serviceavtal får ditt verk regelbunden service och underhåll till ett fast pris.


Kan kommunen neka mig om jag väljer Ecotech?

Normalt sett inte eftersom våra reningsverk uppfyller de strängaste kraven som Naturvårdsverket ställer. Det är dessa riktlinjer som gäller i Sverige. Om kommunen inte skulle godkänna er ansökan, kontakta oss så reder vi ut det hela!


Behöver jag ytterligare utrustning utöver Ecobox för att rena mitt avloppsvatten?

Nej, Ecobox är fullt integrerad med trekammarbrunn och reningssteg för biologiska syretärande ämnen, kväve och fosfor samt bakterier. Som sagt är allt integrerat i en och samma behållare!


Ni säger att ni använder beprövad teknik, vad menar ni med det?

Att vi kombinerar nya idéer med beprövad teknik i syfte att göra verket så användarvänligt och funktionellt som möjligt. För våra kunder föredrar trygghet framför svårbegripliga tekniklösningar.


Räcker en trekammarbrunn för att rena mitt avlopp?

Nej, enligt Naturvårdsverket räcker inte en trekammarbrunn utan du behöver ytterligare rening efter slamavskiljaren. Våra godkända minireningsverk är att rekommendera.


Om jag bestämt mig för ert reningsverk, hur börjar vi?

Vi börjar med ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans med er tar fram förslag på placering och rördragning. Verkets placering och utsläppspunkt planeras utifrån omgivningen, markförhållanden och dricksvattenbrunnar på egen eller närliggande fastigheter. Vår certifierade personal kontrollerar ledningarna till och från verket alternativt dimensionering och placering av pumpbrunnar. Därefter planeras hur gräv- och schaktarbetet ska utföras på bästa sätt samt vilka maskiner som ska användas. Denna plan ligger sedan till grund för ansökan (självfallet hjälper vi dig med ansökningsförfarandet).


Ni erbjuder en komplett helhetslösning, vad innebär det?

Jo, det innebär att våra certifierade samarbetspartners kan hjälpa dig med allt du behöver – från första kontakt till installation och service.  Vi tar fullt ansvar för ditt avloppsprojekt så du kan lägga din tid och energi på annat.


Kan jag utnyttja ROT-avdraget när ni installerar mitt nya reningsverk?

Ja, du kan dra av 30 % av arbetskostnaden vid rot-renovering. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur upplägget fungerar.


Varför kan man inte återfylla med slamvattnet?

Slambilen tillsätter ett flockningsmedel vid slamsugning. Flockningsmedlet är en kemikalie som stör den biologiska reningen i Ecoboxen. Slamvattnet innehåller även små, små partiklar som stör den biologiska reningen och därmed inte bör återföras till verket. Dessa små partiklar kommer också så småningom att sätta igen efterpoleringen.


Svar på de vanligaste frågorna
kring Service och serviceavtal, klicka HÄR