Slamsugning

Slamsugning innebär att framför allt slutna avloppstankar som septitankar regelbundet töms på det slam som samlats i dem. Det utförs i regel av kommunen som tar ut en avgift för detta. Hur ofta en tank behöver slamsugas beror på hur många som bor i hushållet, om avloppet används året runt eller mer sällan, och andra variabler som t.ex. tankens storlek.

Det är viktigt att ha ett nivålarm på sin tank, så att man blir uppmärksammad på om tanken blir full innan det är dags för en schemalagd slamsugning. Då får man genast beställa en extra slamsugning.

Slamsugning sker även i minireningsverk. Det är kommunen som har ansvaret för slamsugningen, det sker oftast en gång om året. Vid slamsugning tömmer man även verket på en hel del vatten. Det vattnet som sugs upp kan inte återföras till verket. Efter slamsugningen ska verket återfyllas till minst en tredjedel. Detta kan ske med ditt vanliga vatten eller med sjö/havsvatten. Vissa kommuner erbjuder återfyllnad mot en avgift.

Varför kan man inte återfylla med slamvattnet?
Slambilen tillsätter ett flockningsmedel vid slamsugning. Flockningsmedlet är en kemikalie som stör den biologiska reningen i Ecoboxen. Slamvattnet innehåller även små, små partiklar som stör den biologiska reningen och därmed inte bör återföras till verket. Dessa små partiklar kommer också så småningom att sätta igen efterpoleringen.