Infiltrationsbädd

När vatten renas i en infiltrationsbädd rinner det genom jordlager och får sen rinna genom marken och ner i grundvattnet. Det sker naturliga biologiska, fysikaliska och kemiska processer när vattnet passerar genom jordlagren, vilket tar bort föroreningar i vattnet.

Markbeskaffenhet och infiltrationsbäddens anläggande är väsentliga för att uppnå önskad funktion. PÅ HaVs hemsida presenteras ”Faktablad 4, infiltrationsanläggningar” som beskriver hur infiltrationsbäddar skall anläggas.

Eftersom alla de här kraven ställs vid installationen av en infiltrationsbädd, så måste man alltid ta hjälp av sakkunniga, för att försäkra sig om att infiltrationsanläggningen kommer att fungera bra.