Avloppsanläggning

Avloppsanläggning

En avloppsanläggning kan vara av vilken typ som helst som leder bort avloppsvatten. Men alla avloppsanläggningar är inte godkända. Grundkravet på en avloppsanläggning är enkelt: Människors och miljöns hälsa får inte riskera att ta skada av ditt avloppsvatten.

Men det är inte så att vissa avloppstekniker automatiskt är tillåtna. Snarare handlar det om att en avloppsanläggnings reningskapacitet ska uppfylla vissa krav.  Exempelvis så ska de minska mängden smittämnen så mycket som möjligt, så att inte sjukdomar sprids. Det är särskilt viktigt att inte t.ex. vattentäkter riskerar att förorenas, vilket påverkar krav på placeringen av avloppsanläggningar.

För miljöns skull är det viktigt att utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material hålls på en låg nivå. Och så finns ett krav på kretsloppsanpassning, så att näringsämnen som samlas upp vid reningen kan återföras och göra nytta på odlad mark.

Läs gärna mer om hur våra minireningsverk uppfyller kraven som godkänd avloppsanläggning.